Prisma kent een tweehoofdige Raad van Bestuur, Jaap de Bruin (voorzitter) en Jac de Bruijn (lid). De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is samengesteld uit leden die onafhankelijk zijn van de Raad van Bestuur en van externe en interne belangenhouders.

Jaap En Jac

Raad van Bestuur (vlnr): Jaap de Bruin (Voorzitter), Jac de Bruijn (Lid)

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting en de Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Toezicht onderschrijft de Zorgbrede Governancecode en opereert op het snijvlak van de Prismaorganisatie en de samenleving.

De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn. Lees hier meer informatie over de Raad van Toezicht.

Medezeggenschap
Medezeggenschap van cliënten is binnen Prisma georganiseerd in een Centrale Cliëntenraad en een aantal Locatie Cliëntenraden. Voor de medezeggenschap van medewerkers is een Ondernemingsraad actief.

Binnen Prisma zijn drie besturingsniveaus aanwezig: 
 • Strategisch. Dit is het speelveld van de Raad van Bestuur, de managers en de staf.
 • Tactisch. Op dit speelveld bevinden zich de managers en de teamleiders.
 • Operationeel. Het speelveld van de teamleiders, medewerkers en sleutelfunctionarissen.

De aanpassing van de managementstructuur en de zorglogistiek als grondvorm zijn de meest in het oog springende veranderingen in 2010 geweest. Prisma heeft een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd.
De herziene missie, kernwaarden en de visie op zorg, personeel en organisatie zijn richtinggevend geweest voor de structuur. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het kernproces van de organisatie: de relatie tussen de cliënt en de ondersteuner. Teams vormen de belangrijkste organisatorische eenheid. In het ontwerpproces heeft de kwaliteit van teams en de kwaliteit van de teamleiding veel aandacht gekregen. De structuur is van 'beneden naar boven' opgebouwd.

Team
Teams zijn de kleinste resultaatverantwoordelijke eenheid. Onder leiding en verantwoordelijkheid van een teamleider hebben zij een eigen jaarplan waarin naast hun functie en taakstelling ook de jaardoelen en de formatie en het budget zijn vastgesteld (formeel door de Raad van Bestuur). Teams sturen en worden gestuurd op basis van hun productiviteit in ZZP-uren. Voor elke cliënt is er een Persoonlijk Ondersteuningsplan waarmee de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening wordt gewaarborgd. Ze hebben hun functie en manier van werken op papier beschreven. Teamleider en teamleden zijn samen verantwoordelijk voor de toepassing van vastgestelde kaders en systemen. Teams monitoren hun resultaten en verantwoorden zich.

Teamleider
Elk team heeft een teamleider. Een teamleider kan meer (twee tot drie) teams hebben. De teamleider is de operationeel leidinggevende die integraal verantwoordelijk is en -dus- aanspreekbaar is op alle facetten van het teamfunctioneren en het teamresultaat. Dit betekent dat de teamleider behalve op de zorginhoud, ook aanspreekbaar is op personeelszorg en beheeraspecten.

District-/sectormanager
In de nieuwe opzet dient de operationele verantwoordelijkheid lager in de organisatie te liggen, bij teamleider en team. District- en sectormanagers sturen en ondersteunen dat proces. Formeel zijn zij verantwoordelijk voor de resultaten van de teamleiders aan wie zij leiding geven, maar zij kunnen niet vrij beschikken over, of zonder medewerking van de teamleiders ingrijpen in de formatie en het budget.

Ondersteunende diensten
De ondersteunende diensten zijn verdeeld in:

 • staf Raad van Bestuur
 • Prisma Zorgexpertise
 • Prisma Bedrijfsondersteuning

De opgaven waarvoor de ondersteunde diensten voor staan zijn:

 • de kwaliteit van de ondersteuning verbeteren en tegelijkertijd ook hier bezuinigingen doorvoeren;
 • het 'huis op orde' brengen door de toepassingskwaliteit van systemen en instrumenten die gebruikt worden (P&C cyclus, POP, ICT) te verbeteren en waar mogelijk meer te standaardiseren;
 • het samenspel binnen ondersteunende diensten en daarmee de kwaliteit van de ondersteuning verbeteren;
 • meer werk uit handen nemen van leidinggevenden (dus standaardisatie) en werkzaamheden effectiever en efficiënter uitvoeren.

Elke ondersteunende dienst vervult, los van haar specifieke vakgebied, vier kernfuncties:

 • het uitvoeren van haar basisfuncties, de vaste routinetaken;
 • het ondersteunen (de support) van het primaire proces, van teams en teamleiders;
 • het bijdragen aan beleidsontwikkeling en de ontwikkeling van nieuwe systemen;
 • ertoe bijdragen dat de organisatie 'in control' blijft. 

Bel ons!088 7702200