Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting en de Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Toezicht onderschrijft de Zorgbrede Governancecode en opereert op het snijvlak van de Prisma organisatie en de samenleving.

De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.

De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding op dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Tweemaandelijks vindt er een regulier overleg plaats en overleg met de verschillende commissies afzonderlijk.

De Raad van Toezicht kent de volgende commissies:

 • Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid:  Bespreekt zorginhoudelijke thema's zoals: Kwaliteitskader,  ontwikkelingen Wlz, WMO en Jeugdwet, inspectierapporten, HRM vraagstukken. De voorzitter van de commissie rapporteert over de bespreking in de vergadering van de Raad van Toezicht.
 • Financiële commissie: Bespreekt allerlei onderwerpen die met het beheer van de stichting te maken hebben zoals de begroting, de jaarrekening, ICT, P&C cyclus, kwartaalrapportages, ontwikkelingen in de WLZ. De commissie adviseert de Raad van Toezicht over de begroting en de jaarrekening. De voorzitter van de commissie rapporteert over de bespreking in de vergadering van de Raad van Toezicht.
 • Remuneratiecommissie: Deze commissie bespreekt jaarlijks met de leden van de Raad van Bestuur het functioneren van de Raad van Bestuur. De voorzitter rapporteert over het resultaat aan de voltallige Raad van Toezicht.
 • Commissie Vastgoed: Deze commissie bespreekt de ontwikkelingen met betrekking tot het vastgoed van Prisma. De voorzitter van de commissie rapporteert over de bespreking in de vergadering van de Raad van Toezicht.

De voorzitter van de Raad van Toezicht woont, waar mogelijk, alle commissievergaderingen bij.

Indien daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.

In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:

 • ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
 • de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 • problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 • problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 • calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, dan wel Justitie. Het gaat hierbij om calamiteiten, die Prisma schade zouden kunnen berokkenen.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:

 • de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken en
 • zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting.

Naast de toezichthoudende taak en adviesrol heeft de Raad van Toezicht de functie van werkgever voor de leden van de Raad van Bestuur.

Bereikbaarheid
De Raad van Toezicht heeft de volgende samenstelling.

Vergoedingen

De vergoeding die de leden van de Raad van Toezicht ontvangen zijn conform de regeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ). De vergoedingen worden vermeld in de jaarrekening van Prisma. 

De Raad van Toezicht heeft het Reglement kostenvergoedingen en aannemen van geschenken en uitnodigingen Raad van Bestuur Prisma vastgesteld.

Vergaderingen

In 2017 vergaderde de voltallige Raad van Toezicht vier maal in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast vond een overleg vond plaats met de Ondernemingsraad en met de Centrale Cliëntenraad. De jaarstukken werden in aanwezigheid van de accountant en de Raad van Bestuur besproken.

De leden van de remuneratiecommissie voerden met de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur  voortgangs- en functioneringsgesprekken.

De financiële commissie vergaderde vijfmaal in 2017, de commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid vijfmaal, de commissie Vastgoed tweemaal. Bij de commissievergaderingen was de Raad van Bestuur aanwezig. De Raad van Bestuur informeerde de Raad van Toezicht periodiek over de financiële stand van zaken van de stichting en over de belangrijkste ontwikkelingen en risico’s.

 

Enkele belangrijke onderwerpen die in de vergaderingen van de Raad van Toezicht aan de orde kwamen zijn:

 • Strategie 2017-2020

 • Project Meer dan Recht Alleen

 • Kwaliteit en Veiligheid

 • Strategisch HR beleid

 • Innovatie

 • Multipoli

 • De ontwikkelingen rondom Landpark Assisië

 • Samenwerking met ESA

 • Governancecode 2017

 • Ontwikkelingen specialistische zorg

 • Kwartaalrapportages

 • Jaarrekening 2016

 • Managementletter

 • Begroting 2018

 • Indeling Prisma in het kader van de WNT

 

Mailadres Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is bereikbaar via: raadvantoezicht@prismanet.nl

Bel ons!088 7702200