Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting en de Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Toezicht onderschrijft de Zorgbrede Governancecode en opereert op het snijvlak van de Prisma organisatie en de samenleving.

Allen3

De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.

De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding op dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Tweemaandelijks vindt er een regulier overleg plaats en overleg met de verschillende commissies afzonderlijk.

De Raad van Toezicht kent de volgende commissies:

 • Commissie Zorg, Kwaliteit, Veiligheid: Bespreekt zorginhoudelijke thema's zoals: HKZ certificering, ontwikkelingen AWBZ, WMO, inspectierapporten. De voorzitter van de commissie rapporteert over de bespreking in de vergadering van de Raad van Toezicht.
 • Financiële commissie: Bespreekt allerlei onderwerpen die met het beheer van de stichting te maken hebben zoals de begroting, de jaarrekening, ICT, P&C cyclus, kwartaalrapportages, ontwikkelingen in de AWBZ. De commissie adviseert de Raad van Toezicht over de begroting en de jaarrekening. De voorzitter van de commissie rapporteert over de bespreking in de vergadering van de Raad van Toezicht.
 • Remuneratiecommissie: Deze commissie bespreekt jaarlijks met de leden van de Raad van Bestuur het functioneren van de Raad van Bestuur. De voorzitter rapporteert over het resultaat aan de voltallige Raad van Toezicht.
 • Commissie Landpark Assisië: Deze commissie bespreekt de plannen met betrekking tot het landpark Assisië. Onderwerpen zijn zoal: het bestemmingsplan, de ontwikkelingsmogelijkheden, de ruimtelijke kwaliteiten van het Landpark. De voorzitter van de commissie rapporteert over de bespreking in de vergadering van de Raad van Toezicht.

De voorzitter van de Raad van Toezicht woont, waar mogelijk, alle commissievergaderingen bij.

Indien daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.

In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:

 • ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
 • de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 • problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 • problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 • calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, dan wel Justitie. Het gaat hierbij om calamiteiten, die Prisma schade zouden kunnen berokkenen.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:

 • de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken en
 • zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting.

Naast de toezichthoudende taak en adviesrol heeft de Raad van Toezicht de functie van werkgever voor de leden van de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft de volgende samenstelling. (klik op de persoon voor meer informatie)

Allen3

(vlnr: De heer drs. Ferry Muller, de heer drs. Lambert van Nistelrooij, mevrouw mr. Cristel Poortenaarmevrouw ir. Jacqueline Kuppens, mevrouw drs. Marijke Frijters, de heer dr. Jan-Willem Meijer, de heer drs. Pier Holtrop. )

Vergoedingen
De vergoedingen voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht passen binnen de regeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ)

Vergaderingen

In 2016 vergaderde de Raad van Toezicht zesmaal in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarvan vond één overleg plaats met de Ondernemingsraad en één overleg met de Centrale Cliëntenraad en eenmaal werden, in aanwezigheid van de accountant, de jaarstukken besproken.

Tijdens een speciale bijeenkomst met de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur stond de Governancecode op de agenda.

In december van elk jaar evalueert de Raad van Toezicht haar eigen functioneren en dat van de Raad van Bestuur. De leden van de remuneratiecommissie voerden met de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur een voortgangs- en functioneringsgesprek.

De financiële commissie vergaderde vijfmaal in 2016. In 2016 is de naam van de Zorginhoudelijke commissie aangepast naar Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid. De commissie Zorg Kwaliteit en Veiligheid heeft viermaal vergaderd, de commissie Landpark Assisië vijfmaal. Bij de commissievergaderingen was de Raad van Bestuur aanwezig. De Raad van Toezicht is door de Raad van Bestuur periodiek geïnformeerd over de financiële stand van zaken van de stichting en over de belangrijkste ontwikkelingen en risico's.

In de vergadering van de Raad van Toezicht zijn de jaarrekeningen van de verschillende B.V.’s goedgekeurd.

In 2016 is in het overleg van de Raad van Toezicht en in het overleg van de commissies aandacht besteed aan: 

 • Strategie 2017-2020

 • Specialistische Zorg

 • Toekomst Landpark Assisië

 • Project Meer dan Recht Alleen

 • Beleid LVB

 • Kwaliteit en Veiligheid

 • HR (o.m. medewerkerstevredenheid, verzuim, personeelsplanning)

 • Innovatie

 • Multipoli

 • Kwartaalrapportages

 • Jaarrekening 2015 van Prisma, De Meent, Steengoed en Landpark Assisië

 • Begroting 2017

 • Strategie ICT

 • Managementletter 2015

 • Medezeggenschap 3.0

 • Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht

 • Indeling WNT 2

Bel ons!088 7702200