Vergaderingen Raad van Toezicht 2018

Vergaderingen

In 2018 vergaderde de voltallige Raad van Toezicht vier maal in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast vond een overleg vond plaats met de Ondernemingsraad, het Cliëntenplatform en met de Centrale Cliëntenraad. De jaarstukken werden in aanwezigheid van de accountant en de Raad van Bestuur besproken.

De leden van de remuneratiecommissie voerden met de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur voortgangs- en functioneringsgesprekken.

De financiële commissie, de commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid en de commissie Vastgoed kwamen allen viermaal bij elkaar in 2018. Bij de commissievergaderingen was de Raad van Bestuur aanwezig. De Raad van Bestuur informeerde de Raad van Toezicht periodiek over de financiële stand van zaken van de stichting en over de belangrijkste ontwikkelingen en risico’s.

Enkele belangrijke onderwerpen die in de vergaderingen van de Raad van Toezicht aan de orde kwamen zijn:

 • Werving van twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht
 • Stichting Multipoli
 • Zonnepanelen op het Landpark
 • Overname zorg- en dienstverleningsovereenkomst Buro Atlantis Zorg
 • Jaarrekening 2017
 • Managementletter 2018
 • Begroting 2019
 • Juridische structuur Prisma
 • Eigen risico dragen WGA en ZW
 • Strategisch Vastgoedplan 2018-2022
 • Nieuwe labels Makker en Fittin