Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting en de Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Toezicht onderschrijft de Zorgbrede Governancecode en opereert op het snijvlak van de Prisma organisatie en de samenleving.

Allen2

De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.

De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding op dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Tweemaandelijks vindt er een regulier overleg plaats en overleg met de verschillende commissies afzonderlijk.

De Raad van Toezicht kent  de volgende commissies:

 • Zorginhoudelijke commissie: Bespreekt zorginhoudelijke thema's zoals: HKZ certificering, ontwikkelingen AWBZ, WMO, inspectierapporten. De voorzitter van de commissie rapporteert over de bespreking in de vergadering van de Raad van Toezicht.)
 • Financiële commissie: Bespreekt allerlei onderwerpen die met het beheer van de stichting te maken hebben zoals de begroting, de jaarrekening, ICT, P&C cyclus, kwartaalrapportages, ontwikkelingen in de AWBZ. De commissie adviseert de Raad van Toezicht over de begroting en de jaarrekening. De voorzitter van de commissie rapporteert over de bespreking in de vergadering van de Raad van Toezicht.)
 • Remuneratiecommissie: Deze commissie bespreekt jaarlijks met de leden van de Raad van Bestuur het functioneren van de Raad van Bestuur. De voorzitter rapporteert over het resultaat aan de voltallige Raad van Toezicht.)
 • Commissie Landpark Assisië: Deze commissie bespreekt de plannen met betrekking tot het landpark Assisië. Onderwerpen zijn zoal: het bestemmingsplan, de ontwikkelingsmogelijkheden, de ruimtelijke kwaliteiten van het Landpark. De voorzitter van de commissie rapporteert over de bespreking in de vergadering van de Raad van Toezicht.)

De voorzitter van de Raad van Toezicht woont, waar mogelijk, alle commissievergaderingen bij.

Indien daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.

In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:

 • ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
 • de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 • problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 • problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 • calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, dan wel Justitie. Het gaat hierbij om calamiteiten, die Prisma schade zouden kunnen berokkenen.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:

 • de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken en
 • zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting.

Naast de toezichthoudende taak en adviesrol heeft de Raad van Toezicht de functie van werkgever voor de leden van de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft de volgende samenstelling. (klik op de persoon voor meer informatie)

Allen2

(vlnr: De heer drs. Ferry Muller, de heer drs. Lambert van Nistelrooij, mevrouw ir. Jacqueline Kuppens, mevrouw drs. Marijke Frijters, de heer dr. Jan-Willem Meijer, de heer drs. Pier Holtrop en niet op de foto: mevrouw mr. Cristel Poortenaar)  

Vergoedingen
De vergoedingen voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht passen binnen de regeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ)

Vergaderingen

In 2015 vergaderde de Raad van Toezicht zesmaal in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Eén overleg vond plaats met de Ondernemingsraad en één met de Centrale Cliëntenraad en eenmaal werden, in aanwezigheid van de accountant, de jaarstukken besproken.
Tijdens een speciale bijeenkomst heeft de Raad van Toezicht, samen met de Raad van Bestuur gesproken over ‘goed toezicht houden’. Daarnaast heeft men een bijeenkomst georganiseerd met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad volgens de zogeheten Vissenkommethode. Het thema was de ratificatie van het Verdrag van de Rechten van de mens met een beperking.
In maart en december heeft de Raad van Toezicht haar eigen functioneren geëvalueerd en dat van de Raad van Bestuur. De leden van de remuneratiecommissie voerden met de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur een voortgangs- en functioneringsgesprek.

De financiële commissie vergaderde zesmaal in 2015, de zorginhoudelijke commissie viermaal, de commissie Landpark Assisië tweemaal en eenmaal vond een vergadering van directie en aandeelhouders van Landpark Assisië B.V. plaats. Bij de commissievergaderingen was de Raad van Bestuur aanwezig. De Raad van Toezicht is door de Raad van Bestuur periodiek geïnformeerd over de financiële stand van zaken van de stichting en over de belangrijkste ontwikkelingen en risico's.

In 2015 is in de verschillende overleggen van de Raad van Toezicht stonden de volgende onderwerpen op de agenda:
- Terugblik Jac de Bruijn op eerste maanden als bestuurder
- Strategie 2014-2016
- Jaarrekeningen 2014 van Prisma, De Meent Brabant B.V. en Steengoed Brabant B.V.
- Brief CZ inzake Zorgbrede Governance
- Ontwikkelingen Landpark Assisië
- Overproductie 2016
- Benoeming nieuwe leden RvT met aandachtsgebied Zorg en met aandachtsgebied Financiën en
Vastgoed
- Ziekteverzuimbeleid
- Kwartaalrapportages media-exposure Prisma
- Overheveling WMO activiteiten SOVAK
- Sociaal Plan 2015-2016
- Honorering Raad van Toezicht-leden
- Investeringsprojecten
- Wijziging statuten Prisma en Landpark Assisië B.V.
- Kwaliteit van zorg en bezuinigingen vertaald in Beleid
- Start werving nieuw lid RvT in 2016
- Financiële kwartaalrapportages
- Prognose jaarresultaat 2015
- Rolling Forecast
- Kansen en risico’s bij de invoering van de Jeugdwet, Wmo en Wlz
- Samenwerking Prisma met andere zorgaanbieders
- Prestatiecontract VGZ
- Accountantsverslag
- Investeringen vastgoed
- Zorginkoop 2016
- Begroting 2016
- Strategiemonitor
- Resultaten project Regelarme zorg
- Flexibele inzet personeel
- Ontwikkelingen Wijkschakel
- Terugkoppeling beleidsdagen
- Nominatie Beste Werkgever 2015
- Vrijheidsbeperkingen en IGZ
- Verhuizingen cliënten op het Landpark Assisië
- Verdrag rechten van de mens en fototentoonstelling PS Letmebe
- Academische werkplaats
- Certificering PDL
- Medewerkersonderzoek 2015
- Agressie in de zorg
- Sociale Top 2015
- Vrijwilligersbeleid (besproken met CCR)
- Onderaannemerschap (besproken met CCR)
- Visie op verhouding WLZ/WMO (besproken met CCR)
- Communicatie (besproken met OR)
- Ontwikkelingen in maatschappij en politiek en Prisma (besproken met OR)

 

Bel ons!088 7702200