ANBI-status Prisma Vrienden

Stichting Prisma Vrienden beschikt sinds 2008 over de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit zijn instellingen die door de belastingdienst worden aangemerkt als het algemeen belang dienend.

Wat is het voordeel om als ANBI aangemerkt te worden door de Belastingdienst? De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goeddoelinstellingen en haar donateurs/erflaters. Hieronder treft u een korte samenvatting aan.

Inkomsten
Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Fiscale faciliteiten voor ANBI's spreiden zich uit over:

Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting
Uitgaven: Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van heffing schenkbelasting. De uitkeringen volgens de doelstellingen worden niet in Nederland belast.

Donateurs/Erflaters
Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan,de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Uw giften aan onze organisatie zijn dus -afhankelijk van uw persoonlijke situatie- fiscaal aftrekbaar en over schenkingen of nalatenschappen hoeft de stichting geen schenkings/successierecht te betalen waardoor uw gift volledig terecht komt bij de cliënten.

De ANBI's dienen te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor een beschikking die toegang geeft tot de bovengenoemde faciliteiten. De informatie t.b.v. de ANBI vindt u hieronder:

 • Naam organisatie en Contactgegevens
  Stichting Prisma Vrienden
 • RSIN nummer 816046499
  Contactgegevens Dhr. L. van Doveren, Postbus 637 5140 AP Waalwijk Taxandriaweg 12 - B2 5142 PA Waalwijk 088- 770 2200
 • Bestuurssamenstelling:
  Dhr. D. Janssens, voorzitter
  Dhr. L. van Doveren, secretaris/penningmeester
  Dhr. B. Debrauwer, bestuurslid
  Dhr. R. van Geenen, bestuurslid tevens financieel adviseur
  Mevr. N. Bergmans, bestuurslid
 • Doelstelling, bestaansreden en werkwijze
  De Stichting Prisma Vrienden heeft ten doel middelen te verschaffen die nodig, nuttig en/of aangenaam zijn voor de kwaliteit van leven van allen die onder de zorg van Stichting Prisma vallen. Dit kan in natura of door financiële steun. Deze middelen kunnen niet op een andere manier verkregen worden.
  De Stichting beoogt niet het behalen van winst
  Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
  - Subsidies en donaties
  - Schenkingen, erfstellingen en legaten
  - Alle andere verkrijgingen van baten.


Cliënten kunnen in de volgende relatie tot Prisma staan:

 • Cliënten die een contract hebben afgesloten met Prisma.
  De bijdrage zal mede geschieden op basis van het aantal uren per week, dat de cliënt de zorg van Stichting Prisma afneemt.
  Om aanvragen voor een bijdrage te kunnen beoordelen, heeft het bestuur van de Stichting de volgende richtlijnen vastgesteld.

Wie?
Bijdragen kunnen door iedere natuurlijke persoon of door een groep personen worden aangevraagd.
Met name de medewerkers van Stichting Prisma en de vertegenwoordigers van de cliënten worden uitgenodigd aanvragen in te dienen.

Wat?
Aanvragen kunnen worden ingediend voor materiële en immateriële zaken. Een bijdrage kan in geld of in natura worden gegeven.
Gedacht kan worden aan stimuleringspremies, diverse materialen, maar ook aan organisatie van feesten, vervoer en andere voorzieningen.
Wat niet?

 • Er worden geen bijdragen verstrekt voor zaken, die op een andere manier verkregen kunnen worden.
 • De normale subsidieregelingen van overheid en andere instanties dienen altijd eerst te worden toegepast/benut.
 • Er worden geen bijdragen verstrekt voor exploitatietekorten.
 • Er worden geen bijdragen verstrekt, indien de aanvraag niet overeenkomstig de voorwaarden is ingediend.
 • Er worden geen geldleningen verstrekt.
  Voor te organiseren activiteiten (immateriële zaken) moeten aanvragen tenminste drie maanden voor de start ervan zijn ingediend. De datum van ontvangst door de secretaris is daarbij bepalend.
  Op de aanvraag moet vermeld worden:
 • Het doel van de aanvraag.
 • De volledige doelgroep waarop de aanvraag betrekking heeft.
 • De beschrijving van het object, eventueel met tekening.
 • Het gewenste bedrag of de voorziening in natura (op waarde geschat), eventueel gespecificeerd.
 • Motivering, waarom de aanvraag bij de Stichting Prisma Vrienden wordt ingediend.
 • Een bank- of girorekeningnummer, waarop de bijdrage kan worden gestort.
 •  Het aantal uren zorg per week, dat door Stichting Prisma geleverd wordt.
  Beoordeling
  Voordat het bestuur van de Stichting over de aanvraag beslist, wordt deze door de secretaris beoordeeld op:
 • Volledigheid van de aanvraag.
 • Wel of niet aanwezig zijn van exploitatie-effecten.
 • Mogelijkheid van andere subsidiering.
  Overige bepalingen en voorwaarden
  Toekennen van bedragen kan gebeuren in de vorm van een garantie. Deze garantie heeft de looptijd van één jaar, tenzij door het bestuur anders wordt beslist.
  U kunt de Stichting Prisma Vrienden steunen door een bijdrage over te maken op rekeningnummer 1520.32.665 (Rabobank Udenhout) ten name van: Stichting Prisma Vrienden te Waalwijk.
 • Beloningsbeleid Er is geen sprake van enige vorm van beloning

Vind hier overige informatie over de Stichting Prisma Vrienden

ANBI-status Prisma Vrienden