Bestuursstructuur en Governance 2019

Raad van toezicht

De raad van toezicht en commissies van de raad van toezicht vergaderen regelmatig met de raad van bestuur. De raad van toezicht werkt met vier deelcommissies: een commissie financiën en ICT, een commissie zorg, kwaliteit en veiligheid, een commissie vastgoed en een remuneratiecommissie. De raad van bestuur bereidt de vergaderingen van de raad van toezicht en de commissies voor, in overleg met de voorzitter(s). De raad van toezicht evalueert elk jaar zijn eigen functioneren en dat van de raad van bestuur. De raad van toezicht komt bijeen conform een in het begin van het jaar vastgesteld vergaderrooster. 

In 2019 vergaderde de voltallige raad van toezicht vier maal in aanwezigheid van de raad van bestuur. Daarnaast hebben overleggen plaatsgevonden met de ondernemingsraad, het cliëntenplatform en met de centrale cliëntenraad. De jaarstukken werden in aanwezigheid van de accountant en de raad van bestuur besproken.

De leden van de remuneratiecommissie voerden met de voorzitter van de raad van bestuur een voortgangs- en functioneringsgesprek.

De financiële commissie, de commissie zorg, kwaliteit en Veiligheid en de commissie vastgoed kwamen in 2019 allen viermaal bij elkaar. Bij de commissievergaderingen was de raad van bestuur aanwezig. De raad van bestuur informeerde de raad van toezicht periodiek (door middel van kwartaalrapportages) over de (financiële stand) van zaken van de stichting en over de belangrijkste ontwikkelingen en risico’s.

Enkele belangrijke onderwerpen die in de vergaderingen van de raad van toezicht aan de orde kwamen zijn:

  • Jaarrekening 2018
  • Kwaliteitsrapport 2018
  • Managementletter 2019
  • Juridische structuur van Prisma
  • Strategie 2020-2023
  • Benoeming accountant
  • Herbenoeming leden Raad van Toezicht
  • Werving en selectie lid raad van bestuur
  • M & A beleid
  • Begroting 2020

De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2019:


Naam


Lid sinds


tot


Bestuursfunctie

De heer drs. T.M.A.J. Verhagen

01-07-2018

 

voorzitter

De heer dr. J.W.G. Meijer

22-05-2015

 

vice-voorzitter

De heer drs. R.E.A. Goffin

01-07-2018

 

lid

Mevrouw mr. C. A. Poortenaar

01-01-2017

 

lid

De heer drs. F.J. Muller

11-09-2015

 

lid

Mevrouw ir. J. Kuppens MMO

01-04-2016

 

lid