Kwaliteit

Van regels en controle naar cultuur van vertrouwen

Introductie
Prisma is er voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Wij helpen hen bij het verwerven van een eigen plek in de samenleving, en dragen bij aan een waardevol leven, waarover de cliënt zelf regie voert. De persoonlijke behoeften, individuele mogelijkheden en talenten zijn daarbij ons uitgangspunt. We voelen ons betrokken bij het levensgeluk van onze cliënten en hebben aandacht voor hun kwetsbaarheid.

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Prisma. We sluiten steeds weer aan bij veranderende wensen van cliënten, familie, beroepsnormen en wetenschappelijke inzichten en kijken ook kritisch naar onszelf.

Visie
De afgelopen jaren zien we dat er steeds meer accent komt te liggen op het verantwoorden van de kwaliteit van ‘het systeem’ en minder op de daadwerkelijke kwaliteit van het contact tussen cliënt en medewerker, of de bijdrage die een zorgverlener biedt aan de kwaliteit van bestaan van een cliënt.

We erkennen dat een organisatie als Prisma een kwaliteitssysteem moet hebben en we zijn ook trots op ons systeem. Het systeem is ondersteunend aan de dagelijkse praktijk en levert informatie om op bij te sturen en om over te rapporteren / verantwoorden.

Maar onze belangrijkste focuspunten blijft de manier van ondersteunen. Het contact tussen de cliënt en de medewerker staat daarbij centraal. De relatie tussen hen is volgens ons essentieel voor het leveren van kwalitatief goede zorg. In samenwerken en organiseren richten we ons ook op het contact tussen medewerkers.

Kwaliteitsbeleid
Prisma verlegt het accent van de kwaliteit van het systeem naar de kwaliteit van het contact en kwaliteit van bestaan.

We gaan daarbij uit van twee resultaatgebieden:

  1. De tevreden cliënt: waarbij we werken aan een zo goed mogelijke kwaliteit van bestaan, met accent op geluk en de rechten van de mens.
  2. De tevreden medewerker: omdat dit echt van belang is voor de bijdrage aan de kwaliteit van bestaan van de cliënt.

Het doel is om de cliënten en medewerkers in hun kracht te zetten zodat ze de ruimte hebben om de kwaliteit van de relatie te ontwikkelen in afstemming met de voor de cliënt belangrijke anderen.

De Raad van Bestuur maakt samen met de OR, de CCR en het cliëntenplatform gezamenlijke doelstellingen om de bijdrage aan kwaliteit van bestaan van cliënten zo hoog mogelijk te krijgen en te houden.

Basisbeginselen
Prisma werkt met drie bouwstenen waarop het kwaliteitskader is gebaseerd:

1. Zorg rond individuele cliënt

{hidden}Kwaliteit van zorg zit in de relatie tussen de cliënt en medewerkers en de bijdrage die de medewerker levert aan het geluk van de cliënt. Uiteraard moet de zorg ook veilig en verantwoord zijn.
Sinds de invoering van het ECD hebben we eenduidig en op één plek alle informatie over de cliënt, zijn ondersteuningsvragen, netwerk, kwaliteit van bestaan en eventuele risico’s vastgelegd. Naast een ondersteuningstool voor de begeleiders, is het ECD ook de wijze waarop we tot op cliëntniveau verantwoording af kunnen leggen over de ondersteuning.  

2. Clientervaring

{hidden}Prisma toetst periodiek de ervaringen van cliënten middels vragenlijsten. Ervaringen van cliënten en netwerk zijn namelijk essentieel in de conclusie of we kwaliteit leveren.
De wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten zijn afgestemd op Prisma. Waarbij specifieke vragen gesteld worden over thema’s die zowel onze cliënten, de CCR als de medewerkers belangrijk vinden. Daarnaast zijn  - onder meer - het VN-verdrag Rechten van de mens met een beperking, de relatie cliënt-medewerker en de thema’s uit Zorgrijk/Regelarm erin verwerkt.

3. Zelfreflectie in de teams en woonvormen

{hidden}Vanuit het idee van samen organiseren en eigen verantwoordelijkheid vinden we dat teams zelf kunnen en moeten reflecteren op kwaliteit. We stimuleren teams om met elkaar in gesprek te gaan over wat ‘goede zorg’ is.We gaan daarbij uit van vier morele waarden: aandacht, verantwoordelijkheid, competentie en responsiviteit.

Dit alles leidt tot een integraal kwaliteitssysteem met de focus op kwaliteit van bestaan en de relatie tussen de cliënt en medewerker, met de systeemkwaliteit als randvoorwaarde.

De uitdaging daarbij blijft dat we een goede balans blijven houden: Te veel nadruk op de systemen gaat ten koste van de ruimte die begeleiders hebben om echt contact met cliënt en netwerk te maken en te reflecteren op hun handelen.

Initiatieven
Prisma is diverse initiatieven gestart om het accent van de kwaliteit van het systeem te verleggen naar de kwaliteit van het contact en het bestaan:

ERAI/Zorgrijk

{hidden}Centraal staan niet de regels, maar het geluk van de cliënt. We maken het geluk meetbaar en onderzoeken op cliëntniveau waar mogelijke verbeterpunten liggen. De uitgangspunten hebben direct gevolg voor de wijze waarop we naar kwaliteit van zorg kijken: van regels en controle naar cultuur van vertrouwen. Gericht op de meerwaarde aan het geluk van de cliënt.

Meer dan recht alleen

{hidden}In dit project richten we ons op de rechten van mensen met een beperking. Aan de hand van de waarden en artikelen van het Verdrag worden de rechten van de mensen met een beperking als uitgangspunt gehanteerd in de ondersteuning, organisatie en visie van Prisma.  

Prisma heeft aanbevelingen ontwikkeld op een aantal voor cliënten belangrijke uitgangspunten als gelijkwaardigheid, veiligheid, toegankelijkheid en betrokkenheid bij de organisatie, waarbij het Verdrag de basis en richtlijn is.

Op 10 december 2015 heeft de Raad van Bestuur, het cliëntenplatform en de CCR het verdrag officieel geratificeerd binnen Prisma.  

Kwaliteitssysteem

{hidden}Prisma heeft al jaren een kwaliteitsmanagementsysteem en heeft geen toezichtsmaatregel van de IGZ. Alle onderdelen houden we tegen de volgende vragen: past dit zowel bij het geluk van de cliënt als bij de wettelijke kaders?

Uitgangspunt is dat we een goed kwaliteitssysteem hebben en willen houden, conform wettelijke normen, passend bij de cliëntvraag en een goed leven van de cliënt. Waarbij we een beroep doen op het gezonde verstand van medewerkers. Dus alleen protocollen als het daadwerkelijk iets toevoegt aan de relatie cliënt / medewerker.

Jaarlijks toetst de Raad van Bestuur de werking van de onderdelen van het kwaliteitssysteem. 

• Zelfanalyse en ontwikkelplan

{hidden}We voeren steeds weer een zelfanalyse uit, waarbij we uitgaan van de kwaliteit van bestaan en het cliëntbelang. Op basis van de reflecties die medewerkers, teamleiders, cliëntenraad, managers en Raad van Bestuur geven op de dienstverlening van Prisma, stellen wij onze ontwikkelplannen op.

 Elektronisch Cliëntendossier (ECD) als ondersteuning voor primair proces

{hidden} De basis van het primaire proces is de relatie tussen cliënt en medewerker. In het ECD hebben we gegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn voor de ondersteuning die cliënten ontvangen. Uitgangspunt is eenmalige vastlegging aan de bron, en geen aparte systemen die puur voor de verantwoording in het leven zijn geroepen.

Alle gegevens die we nodig hebben voor de dagelijkse ondersteuning en de gegevens die de stakeholders, de kwaliteitscertificeerders en de IGZ vragen, zijn in het ECD vastgelegd.

Verslag en onderzoek
Prisma hecht grote waarde aan transparantie, kwaliteit en medezeggenschap.
Hieronder kunnen verslagen/achtergrondinformatie ingezien worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bel ons!088 7702200