Medezeggenschap

Medezeggenschap is een kwaliteitsprogramma binnen Prisma, wat zich richt op ondersteuning van cliënten, vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers in het waarmaken van medezeggenschap door en voor cliënten. Enerzijds binnen de kaders van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en anderzijds vanuit onze visie die een belangrijke plaats toekent aan zeggenschap en medezeggenschap, empowerment en regie van de cliënten binnen Prisma en daar buiten.

CCR (centrale cliëntenraad)
De Centrale Cliëntenraad van Prisma, bestaande uit zes leden, voert vanuit het collectief cliëntenbelang overleg over de beleidsplannen van de Raad van Bestuur van Prisma. De CCR vergadert maandelijks onderling, maar ook enkele malen per jaar met de Raad van Bestuur. Eénmaal per jaar heeft de CCR overleg met de Raad van Toezicht. En viermaal per jaar heeft de CCR overleg met de OR. Uitgangspunt is steeds om de collectieve belangen van cliënten zo optimaal als mogelijk te behartigen.

De leden van de CCR doen dit vanuit hun betrokkenheid en affiniteit met mensen met een beperking.

Naast het voeren van overleg over diverse onderwerpen, heeft de CCR ook een voorlichtende taak richting haar achterban.

LCR (lokale cliëntenraad)
Op lokaal niveau zijn lokale cliëntenraden actief binnen Prisma. Deze raden behartigen de collectieve belangen van de cliënten op hun eigen locatie. Zij hebben direct overleg met de teamleiders van de desbetreffende locatie over de dagelijkse gang van zaken.
In een lokale cliëntenraad hebben cliëntvertegenwoordigers zitting, maar ook cliënten kunnen hieraan deelnemen.

Bewonersraad
Ook is er voor de cliënten zelf de mogelijkheid om, met of zonder begeleiding, een bewonersraad (woonvoorziening) of deelnemersraad (activiteitencentrum) op te zetten. Hierin kunnen cliënten samen alles bespreken wat er speelt op de plek waar zij wonen of werken of wat zij belangrijk vinden. Zij kunnen via de lokale cliëntenraad of, indien de voorziening niet over een Lokale cliëntenraad beschikt, rechtstreeks bij de teamleider hun opmerkingen kenbaar maken.

CP (Cliëntenplatform)
Eind 2012 is er binnen Prisma gekozen voor het realiseren van een nieuw initiatief, gericht op het vormen van een centraal cliëntenplatform Prisma, in overleg met Raad van bestuur en CCR.
Het Cliëntenplatform werd op een open wijze opgestart. Met zo min mogelijk voorwaarden vooraf worden cliënten geworven/benaderd. De spelregels en werkwijze van het platform worden "werkenderwijs" ingevuld door de leden van het platform.

Vragen
Indien u vragen heeft aan een medezeggenschapsorgaan kunt u zich wenden tot de ambtelijk secretaris van de CCR via het volgende telefoonnummer: 088-7702568 of via e-mail: secretariscentraleclientenraad@prismanet.nl.

widget

Bel ons!088 7702200